Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Børnebasket Horsens

 

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Børnebasket Horsens

Foreningen har hjemsted i Horsens Kommune.

 

§2. Foreningens formål

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til basketball for børn i Horsens og omegn.

Børnebasket Horsens ønsker at give alle børn i Horsens mulighed for at dygtiggøre sig i basketball sammen med andre børn. Foreningen ønsker at markere sig stærkt i lokalområderne i Horsens og omegn. Dette sker i tæt samarbejde med skolerne og basketballklubben i Horsens, samt evt. andre institutioner og boligsociale indsatser. Endvidere er det afgørende for Børnebasket Horsens at være rummelige, dyrke sociale aktiviteter og dermed tilbyde sine medlemmer mere end blot at spille basketball.

 

Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens mål.

 

§3. Foreningens drift

Foreningens drift finansieres ved kontingent fra medlemmerne, tilskud, indtægtsgivende aktiviteter og fonde. Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse inde for folkeoplysningslovens område.

 

§4. Medlemmer

Kun aktive medlemmer kan optages i foreningen.

 

Medlemmet betragtes som udmeldt når den pågældende ikke har betalt sit kontingent senest 2 måneder efter, at der er rykket for det.

 

§5. Kontingent

Kontingent for medlemmerne fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2. Kontingent opkræves forud for en halv sæson af gangen og er bindende for hele halvsæsonen.

 

§6. Foreningens ledelse

Foreningens øverste ledelse er generalforsamlingen.

 

§7. Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling holdes en gang om året i marts måned.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden:

 

1) Valg af ordstyrer

2) Bestyrelsens beretning om året der er gået

3) Godkendelse af foreningens regnskab for det foregående år

4) Godkendelse af foreningens budget for det kommende år, inklusiv fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

5) Indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant til foreningens bestyrelse

7) Valg af revisor og revisorsuppleant (hvis der ikke benyttes en ekstern revisor)

8) Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Adgang til generalforsamlingen har kun de i §4 nævnte medlemmer, samt dem bestyrelsen måtte have inviteret.

 

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år. For medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr. familie stemmeret. Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i vedtægterne. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Der indkaldes til Generalforsamling 1 gang årligt for alle medlemmer med mindste 3 ugers varsel, på mail, ved annoncering til træning, på hjemmesiden, eller ved opslag på træningsstederne. I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil to uger før generalforsamlingen. Senest 1 uge før generalforsamlingen skal indsendte forslag være udsendt til medlemmerne.

 

Kandidater til bestyrelsen opstilles sideordnet på generalforsamlingen, og vælges efter højeste stemmetal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen beslutter det, eller mindst 10 medlemmer begærer det skriftligt, med angivelse af de punkter som ønskes behandlet. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel, til afholdelse senest 4 uger efter begæringen er modtaget. Den foreslåede dagsorden vedlægges.

 

§8. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af minimum 3 personer. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

Formand og revisor vælges i lige år

Næstformand og kasserer vælges i ulige år

For øvrige medlemmer af bestyrelsen sikres det, at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år.

 

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:

 

1. Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreninger, eller kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen.

2. Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansætte i fonde, selskaber, foreninger, eller andre virksomheder, der udlejer lokaler mm. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler mm. til foreningen.

3. Ejere af lokaler mm., der udlejes til foreningen.

 

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer.

 

§9. Bestyrelsens opgaver og virke

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen definerer selv sine daglige opgaver. Bestyrelsen er ansvarlig overfor Horsens Kommune for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen udarbejder årligt en beretning, hvori foreningens aktiviteter i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst en gang årligt.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med minimum 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Der udarbejdes beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, eller ved dennes fravær, næstformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§10. Budget, ansøgning, regnskab og revision

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.

 

§11. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kasseren for bestyrelsen tilsammen eller ved en af disses fravær af formanden eller kasseren sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

 

§12. Hæftelse

De tegningsberettigede hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

 

§13. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer skal godkendes af generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§14. Ophør

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer. Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

 

Vedtægter godkendt d. 06. 12.2018